Miljöpolicy

Vår intressenter har höga förväntningar på allt vi gör. Vi strävar efter att göra mer än bara matcha dessa förväntningar. Vårt mål är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på våra processer för att säkerställa överensstämmelse och effektivitet i vårt miljöledningssystem och jobba efter de nationella miljömålen. 

Vi har ett miljöåtagande, vilket innebär att vi ska:

N

Fastställa, säkerställa och efterleva föreskrifter och lagkrav.

N

Följa standarder, kundspecifika krav samt nationella och internationella krav.

N

Implementera dessa krav i våra processer och vår organisation.

N

Kommunicerar tydligt och regelbundet med alla intressenter.

N

Ge långsiktig intressentvård.

N

Främja en sund inställning till miljön och bildar en miljövänlig kultur.

N

Att alla i organisationen, oavsett position, har ett ansvar att skydda miljön.

N

Ständigt förbättra våra processer och enligt de nationella miljömålen

– Minska energianvändning per producerad timme.

– Minska andel brännbart avfall.

+ Öka antal ton per transport.